Особености на жилищния наем. Пренаемане

Правната уредба се съдържа в ЗОС и в Правилника за неговото прилагане, както и в ЗДС и Правилника за неговото прилагане. Отдаването под наем на вещи общинска собственост е уредено в чл.12/ЗОС, то може да стане само ако те имат пряко стопанско и търговско предназначение. Недвижими имоти, които са частна общинска собственост, предназначени за стопански или производствени нужди се отдават под наем чрез провеждане на търг и сключване на договор. Настаняването под наем на помещения частна собственост на общините за осъществяване на социални и други дейности се извършва със заповед на кмета при условия и ред определени от Общинския съвет. И в двете хипотези договорът за наем може да бъде сключен за срок от 3год. Прекратяването на наемните отношения се извършва по реда на чл.15/ЗОС със заповед на кмета, която може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред съответния Окръжен съд. Жилищата могат да бъдат отдавани под наем  само на нуждаещи се български граждани. Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината. Прекратяването се извършва по същия ред. Заповедта за прекратяване може да се обжалва по реда на ЗАП. Не могат да бъдат отдавани под наем имоти и вещи,  които са публична държавна собственост. Под наем могат да се отдават само имоти и вещи, които са частна държавна собственост. Те се отдават под наем от областния управител, чрез конкурс при условия и ред определени от МС. След провеждането на търга се определя наемателят и пазарната наемна цена и се сключва договор за наем.
Настаняването в свободни за разпределение държавни жилища се извършва със заповед на областния управител при спазване на няколко изисквания:
в едно жилище се настанява едно семейство;
при смърт на лицето, което е било настанено, наемното отношение не се прекратява ако другите настанени отговарят на условията в закона;
не се изисква провеждане на конкурс или търг за имоти държавна собственост, които се отдават за здравни, образователни и социални нужди. Редът за отдаване на тези обекти се определя от Общинския съвет. Срокът на договора не може да бъде повече от три години. Възникналите наемни отношения се прекратяват по реда установен в ЗЗД, това е предвидено в чл.24/ЗДС.
Пренаемане: това е договор, с който наемателят на една вещ отстъпва ползването и изцяло или на част от нея на друго лице срещу наемна цена. Правната уредба се намира в чл.234/ЗЗД. Според него, ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме част или цялата вещ без съгласието на наемодателя. Той не се освобождава от задължението си по договора. Пренаемателят не може да има по-големи права от наемателя. Пренаемателя е задължен спрямо наемодателя само за наема, който дължи при завеждане на иска, без да може да противопостави плащанията, които  е направил преждевременно. Наемателят и пренаемателя отговарят солидарно пред наемодателя. Той може да преследва и двамата или само единия и плащането направено от единия освобождава и двамата в размер на платеното.
Ако пренаемането е било изрично забранено инаемателя въпреки това е пренаел наемодателят може да развали дотовора за наем, освен това може да претендира от наемателя и вреди.