Особени изисквания за борсовите сделки

Особени изисквания за борсовите сделки : в закона те са принципни, а особеностите са в борсовите правилници.
1. Плащанията на борсовите сделки могат да се извършват само по безкасов банков път.
2. Фондовите борси приемат за търговия определени ЦК. Те не могат да преустановяват търговията с определени ЦК, приети за търговия без специално разрешение на КЦКФБ. Изваждането от оборот на ЦК може да стане само със срок до 3 дни при определени предпоставки.
3. Всички сделки с ЦК следва да бъдат регистрирани в т.нар. Централен Депозитар. Централният депозитар е юридическо лице (АД). Той се създава (ще се създаде до края на 1996г.) под егидата на Централната банка и Министерството на финансите.Чрез него ще се осъществява достъп до информация на всички участници на капиталовия пазар. Ще се гарантират техните интереси.
4. За търговия на фондовите борси могат да се приемат само ЦК, за които е издаден съответния проспект. Предназначенето на този проспект е да се даде пълна информация на инвеститорите за структурата на капитала и за емитента. За да може определен емитент да предложи свои ЦК за борсова търговия, този проспект трябва да бъде одобрен от КЦКФБ. Всяка фондова борса е длъжна да приеме за търговия ДЦК (без проспект).
5. Борсата оповестява дата, вид, брой, номинал, обществена стойност на емисията, която се приема за продажба.
6. Борсата разпространява информация за сключените сделки за минималната и максималната цена на емисията при отваряне и затваряне на борсата. Тя периодичнно публикува в специално издание т.нар. борсови индекси за приетите за търговия ЦК. Целта е да се осигури максимална информация и равни условия за участие на инвеститорите в борсовата търговия. Това е основната цел, преследвана от ЗЦКФБИД.