Основания за прекратяване на делото

Основания за прекратяване:
а)  липса или ненадлежно упражняване на правото на иск;
б)  десезиране на съда чрез оттегляне или отказ от иска или чрез сключване на съдебна спогодба;
в)  други случаи:
–  смърт иа страната по дела относно лични, прехвърлими права;
–  сливане на качествата  ищец и ответник в едно лице (поради приемство);
–  пропускане па срока по дело, спряно но взаимно съгласие.
Делото се прекратява с определение на съда. Определението па съда, с което се спира или прекратява производството,
или се отказва възобновяване па спряно дело, се обжалва е частна жалба (чл. 185).