Основания за отмяна на влязрото в сила решение по чл.231 ГПК

Основания за отмяна по чл. 231: изброени са изчерпателно:
1.  б. „а“: когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната.
а)  факти;
б)  „нови“ = новооткрити – съществували до УС, но невключени в делото; доказателствата може да са новосъздадени, но да се отнасят до факти, съществували преди УС (тези факти могат да бъдат включени в делото, но недоказани, или новооткрити);
в) от съществено значение – биха повлияли върху съдържанието на Р;
г)  страната да няма вина за невключването им – обективна невъзможност висящото дело да бъде попълнено с фактически материал (страната не може да черпи права от собствената си небрежност!);
Към молбата страната трябва да приложи новите доказателства. Обективната непълнота па фактите може да се доказва само с писмени
док.
2. б. „б“: когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на показанията на свидетелите, на заключението па вещите лица, върху конто е основано Р, или престъпно деяние на страната, на нейния представител или на член от състава .на съда, във връзка с решаването
па делото.
а)  касае се за престъпление, осъществено във връзка с гледането на
делото.
б) Престъплението трябва да е установено но надлежния ред • с влязло в сила Р (по наказ. дело, или гражд. но чл.97 ал.4).
и) престъпното деяние да е от съществено значение за делото – т.е. да е обусловило Р в атакуваната му част.
3. б. „в“: когато Р е основано па документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или е основано на постановление на съд или на друго държ. учреждение, което впоследствие с било отменено.
а)  Подправката се установява с присъда или Р по чл.97 ал.З.
б) Актът на държ. орган да е по преюдициален за делото въпрос и да е отменен с обратна сила.
4. б. „г“: когато между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила Р, което му противоречи.
а) да има обективно и субективно тъждество между делата;
б) решенията да си противоречат (едното признава, а другото отхвърля праното към едни и същ момент); ако няма такова противоречие – ПРИ (ще бъде обезсилено като недопустимо Р по по-късно започналото дело)
Тази разпоредба е единственото изключение от принципа за градиране нищожност – недопустимост – неправилност. За процесуална икономия недопустимостта се преодолява от неправилността – въпреки чл.224
забрана за пререшаване)второто решение ще остане, ако е правилно, макар че е недопустимо, а неправилното се отменя, дори да е било допустимо. 5.б. „д“ (отменена – ДВ бр. 105/02 г.)
6.б. „е“: когато страната, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участия и делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник но причина на препятствие, което не е могла да отстрани. Тук има няколко основания, общото между които е, че страната не е могла да вземе участие в делото поради процесуално нарушение или поради внезапно непреодолимо препятствие.
7 б. „ж“: когато страната е била призована по реда па чл. 16 ал.5 (чрез обнародване, макар да е имала установено местожителство.
.4 б. „ч“; когато е решение на Европейския съд съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.