Организационна структура на СУБЗР

Организационната структура на СУБЗР се базира на съществуващата управленска система във фирмата с допълнение от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ, и отразено в документите, регламентиращи управлението на фирмата. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по здраве и безопасност.
Работодателят има най-голямата отговорност за здравето и безопасността по време на работа в рамките на организацията. Той определя фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той ще осигури и назначи компетентни хора на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи здравето и безопасността.Той ще осигури оценките на риска да бъдат пълни, системите за защита подготвени и провизиите за извънредни ситуации поставени по местата. Той ще организира годишния преглед на изпълнението на фирмената политика за БЗР.
Примери от практиката на водещи европейски фирми показват колко важно е работодателите да бъдат мотивирани за действие по осигуряване на здраве и безопасност при работа  и подпомагани в изпълнението на предвидените им в Закона задължения. Особена роля в подпомагането на работодателите имат специалистите от звената по БЗР и Службите по трудова медицина, при непосредственото участие на Комитетите по условия на труд и активното участие на работещите.