Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности

Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности за даденото работно място. Това са:
работещите, чиято дейност е свързана с опасностите на съответното работно място;
работещите, чиято дейност не е  пряко свързани с опасностите на съответното работно място, но могат да бъдат изложение на тяхното въздействието;
външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействие
При определяне на работещите, подложени на опасности, се обръща внимание на тези, които се нуждаят от специална закрила: ненавършили 18 години; бременни и кърмачки; лица с ограничена работоспособност, чужди граждани.
Този етап завършва с попълване на графите “опасност”, “работни места”, “длъжности”, “брой подложени лица” и “време на експозиция” от картите за оценка на риска на работно място/длъжност.