Одобрен е съвместен план с УНИЦЕФ за социалното включване на децата

Министерският съвет одобри проекта на План за действие по програмата в страната за 2010-2012 г. между българското правителство и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ), чиято основна цел е да бъдат подкрепени усилията на кабинета за социално включване на най-уязвимите деца и семейства. Планът за действие цели също усъвършенстването на националното партньорство на широка основа с оглед мобилизиране на подкрепа и ресурси за постигане на всички ангажименти, свързани с децата в страната и по света.

В резултат на изпълнението му се очаква до 2012 г. България да постигне напредък в прилагането на правата на детето чрез по-нататъшна реформа на системите за благосъстояние на децата, а правителството, частният сектор, медиите, гражданското общество и широката общественост да подобрят партньорствата помежду си за изпълнение на програми за децата.

Към Плана за действие ще има текущи работни планове. В тях ще бъдат описани подробно дейностите, които следва да бъдат изпълнени, отговорните за изпълнението институции, времевата рамка и очакваните разходи от страна на правителството и УНИЦЕФ.