Ограничени акции (restricted stocks)

Тази група включва обикновени акции, спрямо които има ограничителни условия. Най-често техни издатели са частни компании, които предлагат свои дялове на определени лица, притежаващи значителен финансов потенциал. Акциите от този тип обикновено не подлежат на регистрация в съответния орган, контролиращ имитирането и търговията с ценни книжа. Лицето, на което се предлагат такива дялове подписва договор. Според него то няма право да ги продава или преотстъпва, преди изтичането на определен срок или настъпването на определено събитие.

Според устойчивостта на циклите в икономиката, акциите биват:

@     Циклични акции (cyclical stocks) – Цените на акциите от този тип се влияят от смяната на циклите в икономиката. Тук попадат фирми, произвеждащи стоки за дълготрайна употреба (строителство, тежко машиностроене, автомобилостроене и др.). С настъпването на подем и икономическа експанзия интересът към продукцията на тези компании се повишава, което води до нарастване търсенето на техните акции. Настъпването на рецесия е причина за настъпването на обратния процес – намаляване на търсенето и свиване на производството, което се отразява отрицателно върху цените на акциите. Инвеститорите с интерес към този тип се стремят да закупят акции в края на рецесията, когато цената им е най-ниска, за да ги продадат по-скъпо в пиковия момент на икономическа експанзия, педи настъпване на последващ спад.

@     Контрациклични (дефензивни) акции (countercycle, defensive stocks)

Техните цени показват устойчивост при цикличните промени в икономиката. Такива са акциите на фирми от комуналния сектор и производителите на средства от първа необходимост (хранително – вкусова, тютюнева и др.), чиято продукция се търси в моменти на най-силен спад в икономиката. Хората консумират ежедневно хранителни продукти, ползват услугите на комуналните компании, купуват лекарства и т.н., с което поддържат доходите на фирмите – производителки. Акциите от този тип представляват интерес за инвеститори поставили си за цел редовното получаване на дивиденти, независимо от състоянието на икономиката.