Ограничена отговорност на притежателите на обикновени акции (limited liability)

Притежателите на обикновени акции притежават дивидент в пари и/или в допълнителни дялове при положение, че компанията работи добре и реализира печалба. Възникването на финансови затруднения обикновено се отразява върху размера на дивидентите и периодичността на изплащането им. Трайното задълбочаване на проблема може да доведе до фалит на фирмата и обезценка на капитала й. Загубата, която може да понесе собственика на обикновени акции е ограничена в рамките на притежавания от него капитал. За средства над тази сума към него нямат законно основание за предявяване на иск банки, фирми и лица, на които компанията дължи суми. Нещо повече, инвеститорът има право на ликвидационен дял, като обезщетение от останалите след фалита активи на компанията, пропорционално на притежаваните дялове.

Обезщетяването се извършва при спазване на следния приоритет:

  • осигуряване на средства за неизплатени заплати и данъци;
  • притежатели на обезпечени облигации;
  • общи кредитори и притежатели на необезпечени облигации;
  • притежатели на привилегировани акции;
  • притежатели на обикновени акции.

При “изгодната позиция”, в която се намират притежателите на обикновени акции, съществува вероятността да останат не обезщетени В това се крие и част от риска, свързан с притежаването на обикновени акции.

Б/ Типове обикновени акции (common stock types)

В рамките на издадените от дадена корпорация обикновени акции могат да съществуват няколко отделни класа (А, В, С и т.н.). Всеки от тях притежава особености, които в една или друга степен го отличават от останалите. Най-често това е наличието на ограничение по отношение на правото на глас или размера на дивидента. Подробното запознаване с информацията в проспекта на всеки от класовете ще ориентира инвеститора при избора на книжа от клас, който отговаря най-добре на неговите цели.

Обособяването на акциите се извършва по следните основни признаци: равнище на печалбата, размер на дивидента, потенциал за нарастване пазарната стойност на компанията, устойчивост на акциите на дадена компания на промените в бизнес-циклите на икономиката.

В зависимост от нивото на печалбата, размера на изплащаните дивиденти и възможностите за нарастване стойността на книжата се различават следните типове обикновени акции: