Общи свойства по време на бодърстване

По време на бодърстване паметта често ни изменя и нерядко действа лошо, но в извънсъзнателната област тя работи с удивителна точност. При извънсъзнателното със­тояние, така да се каже, се води точна книга на приходите и разходите от всички жизнени прояви. Тя накратко може да се нарече дневник на душата. По такъв начин пред ли­цето на смъртта у хората започва да говори тяхната съвест и животът им преминава като панорама, като дълга реди­ца от случилите се с нас събития. Завесата, покриваща дей­ствителното съзнание, пада. Понякога тя е много тънка и хората даже по време на бодърстване се чувстват откъсна­ти от действителността. За тези хора извънсъзнателното състояние е повече действително от същинското. При прак­тикуване на хипнотизма ние можем да премахнем изобщо завесата и да доставим възможност на пациента да използ­ва напълно способностите си, проявяващи се в извънсъзна­телното състояние.

В извънсъзнателното състояние умът е доверчив и охот­но вярва в онова, което му се казва. Той не задава въпроси и не оказва съпротива, точно така, както и ние не можем да се противопоставим на сънищата си нощем.