Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Съгл. чл. 3  осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно:
естеството и характера на провежданата трудова дейност;
изискванията за техническото, технологичното и социалното развитие;
в зависимост от наличните професионални рискове и степента на тяхната изразеност.
Дейностите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд обхващат производства, процеси, дейности, работни места, работно оборудване. Те се организират и осъществяват на всички етапи на реализиране на трудовата дейност: проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, процес на експлоатация, реконструкция, модернизация, поддържане, профилактика, ремонт и процесите, свързани с извеждането от действие и ликвидация. Тяхното реализиране не може да бъде осъществено, ако не са елемент на единна политика и на създадена гъвкава организация за управление на съответната трудова дейност.
Два са принципите на основата на които са развити правните норми:
Изисквания, свързани с организирането и прякото управление на трудовата дейност (чл. 4 от ЗЗБУТ);
Изисквания, свързани с конкретни дейности за защита на хората при трудовата им дейност (чл. 5-13 от ЗЗБУТ).
Чл. 4 определя основните направления на действията, посредством които се осигуряват ЗБУТ. Той дава отговор на въпросите: какво трябва да разбираме под осигуряване на ЗБУТ и какви действия трябва да се предприемат, за да се гарантира осигуряването на тези условия. Текстът на този член определя осигуряването  на ЗБУТ като съвкупност от действия, които се организират и осъществяват постоянно и без прекъсване в процеса на работа. Тях законът нарича “вземане на мерки”. Те касаят следните основни направления:
предотвратяване на риска за живота и здравето; оценка на риска, който не може да бъде предотвратен; борба с риска при източника на възникването му;
приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве;
въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения;
замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;
прилагане на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работата, условията на труд и социалните взаимоотношения;
използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
предоставяне на работещите необходимата информация във връзка с осигуряването на ЗБУТ;
обозначаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.