Обща характеристика на вземанията

Съпружеската имуществена общност (СИО) е неделима през време на брака съвместна собственост без идеални части, титуляри на която са двамата съпрузи. Затова имуществото на всеки от тях се състои от лично имущество и имущество в СИО.
Изпълнението върху личното имущество се извършва по общия ред. Същото важи и когато върху вещ в СИО се насочва изпълнение за общ дълг на двамата съпрузи. Същото важи и когато личен дълг на един от съпрузите е обезпечен със залог или ипотека върху вещ в СИО.
Проблемите възникват, когато за личен дълг на единия съпруг, за който другият не отговаря, да иска да насочи изпълнението върху вещ и СИО. Основната идея на уредбата е, че СИО и такъв случай се третира
като съсобственост при ранни идеални части, (не може да се претендира по-голям дял!). Особености
1.  Поредност на имуществената отговорност (чл.З89а). Ако съпругът недлъжник посочи лично имущество на съпруга длъжник, изпълнението се насочва първо върху него, и едва тогава за остатъка – върху СИО.
2.  Когато пещта в СИО е движима, изпълнението се насочва върху цялата вещ, като еъпругът-недлъжник има право на половината от цената.
Когато вещта е недвижима, изпълнението се насочва върху идеалната част па съпруга-длъжннк (по нравилата за изпълнение върху сьсобсгвен имот).