Обикновени акции (common stocks, ordinary shares).

Aкциите от този вид са най – масово eмитираните ценни книжа, отразяващи участие в капитала на компаниите. Ежедневно на Ню Йоркската фондова борса се търгуват средно около 175 милиона обикновени акции.

А/ Права на притежателите на обикновени акции.

Големият интерес към обикновените акции се определя от правата, които дават на инвеститора, а именно:

?      Да получи сертификат /stock certificate/, удостоверяващ притежанието на определен брой акции. Сертификатът може да бъде продаван или преотстъпван на други лица;

?      Да гласува /voting right/ при провеждане на събрание на акционерите за избор на ръководство на корпорацията и за одобряване на промени в политиката на фирмата;

?      Да купува с предимство пропорционална част от ново eмитираните акции /preemtive right/;

?      Да получава дивиденти в пари /cash dividends/ и в допълнителни дялове /stock dividends/;

Да бъде обезщетен с пропорционална част /ликвидационен дял/ от активите на корпорацията в случай на фалит и ликвидация. Това право е изпълнимо в скучайте, когато останат средства след погасяване на задълженията към кредиторите.