Обективно съединяване на искове.Понятия и видове

Същност па обективното съединяване на искове (ОСИ) ОСИ е свързване на няколко иска с различен предмет между същите страни за общо разглеждане и решаване в рамките на общо производство. Сравнение между ОСИ и другарството:
а)  прилики:
–  законодателното основание на ОСИ е същото, както при другарството – икономия, избягване на противоречия.
–  ОСИ води подобно на другарството до множество ПсПО.
б)  разлики:
–  При ОСИ страните са едни и същи, а предметите – различни. При другарството е обратно.
–  ОСИ никога не е задължително, а Др може да бъде.
•  Съдът може да раздели исковете при ОСИ, но не може да раздели делата на другарите.
–  При ОСИ еднакво Р по различните искове е изключено, докато при НДр е наложително, а при ОДр – възможно.