Обединението на един континент

а)    Съюз на 25-те
На срещата в Копенхаген през декември 2002 г. Европейският съвет прави една от най-значимите стъпки в историята на европейската интеграция. Като кани още 10 държави да се присъединят към него на 1 май 2004 г., той не просто разширява своята територия и своето население, но и заличава  разлома на нашия континент, който от 1945 г. насам разделя свободния свят от комунистическия блок.

Петото разширяване на ЕС има политическо и морално измерение. То позволява на Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, държави, които са също толкова европейски, колкото и останалите, и то не само географски, но и по своята култура, история и стремежи, да се присъединят към демократичното европейско семейство. Сега те са партньори във великия проект, замислен от първооснователите на ЕС.

б)    По-нататъшното разширяване
България и Румъния получават статут на страни кандидатки през 1995 г. Процесът им отнема повече време отколкото на другите 10 държави, но на 1 януари 2007 г.  те се присъединяват към Европейския съюз и така увеличават броя на държавите-членки на 27.

в)    Кандидатки за членство
Турция, която е член на НАТО, отдавна има сключен договор за асоцииране с ЕС, а през 1987 г. подава и кандидатура за членство. Нейното географско положение и политическа история стават причина ЕС да се колебае дълго преди да отговори положително на подадената кандидатура. Въпреки това през октомври 2005 г. Европейският съвет започва преговори за присъединяването на Турция. В същото време започват и преговорите с Хърватия, другата страна кандидатка. Все още не е насрочена дата за влизането в сила в края на преговорите за членство на договор за присъединяване на тези две държави.

г)    Западните Балкани
Страните от Западните Балкани, повечето от които в миналото са част от Югославия, се обръщат към Европейския съюз, за да ускорят своето икономическо възстановяване, да подобрят своите отношения, помрачени от етнически и религиозни войни, и да укрепят своите демократични институции. ЕС дава статут на страна кандидатка на Бивша югославска република Македония (БЮРМ) през ноември 2005 г. Други потенциални кандидати са Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.