Няма културни институти без заплати

В изпълнение разпоредбите на Постановление № 76 от 20 април 2010 г. на Министерския съвет за оптимизиране на месечното разпределение на разходите по републиканския бюджет за 2010 г., министърът на културата издаде заповед за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджета на Министерството на културата и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата.
Считано от месец април, лимитите за разход на всички културни институти са намалени с 10 на сто, като допълнително се ограничават средствата на организациите, допуснали неизпълнение на приходите и преразходи по бюджетите си в резултат от разплащания, извършвани в брой. В рамките на определените лимити директорите на културните институти следва да определят приоритетите при извършване на плащанията. В някои институти, които са допуснали преразход през първото тримесечие на годината, е възможно да възникне известен недостиг на средства, което да наложи временно забавяне на изплащането или частично ограничаване на размера на заплатите и останалите разходи за месец април, което не означава, че възнаграждения няма да бъдат изплатени.
Твърденията, че има културни институти, оставени без заплати, са спекулативни. Ръководствата на културните институти трябва да извършат поне частично и временно ограничаване на някои от разходите, а не да упражняват натиск за запазване на статуквото, независимо от отсъствието на зрителски интерес към някои техни представления.