Нотариално завещание

Нотариално завещание извършва се от юрист. То е официален писмен документ. Дава по голяма гаранция за волята на завещателя и за точното и изпълнение. Това е специален акт.
1. Спазват се строго определени изисквания :  При извършване на завещанието нотариусът е длъжен да се увери в самоличността и дееспособността на завещателя. Самоличността на непознатите лица се удостоверява с документ за самоличност. При липса на такъв, законът допуска завещателя да удостовери самоличността си с двама познати на нотариуса липа.
2. Нотариалното завещание се извършва в присъствието на двама свидетели тъй наречени инструментарни свидетели, тоест свидетели за извършване на завещанието. Същите могат да бъдат използвани и като свидетели за самоличност. Не могат да бъдат свидетели недееспособните, неграмотните, слепи, глухи, неми, лица в полза на които са разпорежданията в акта, служителите при нотариуса.
3.  Завещателят устно и лично изразява волята си , като нотариусът я записва така, както е изявена. Завещателният акт трябва да бъде автентичен израз на волята на завещателя.
4.  Нотариуса на ръка съставя завещателния акт / в нотариална форма/. Само от нотариуса
5. Нотариусът прочита написаното завещание на завещателя в присъствието на свидетелите. Изпълнението на тези формалности се отбелязва в завещателния акт.
6.  В акта нотариусът отбелязва мястото и дата на съставянето му. Датата се слага в началото на акта.
7.  Завещанието се подписва от : завещателя, свидетелите, нотариуса. Ако завещателя не може да се подпише, той трябва да укаже причината за това и е достатъчно нотариусът да отбележи изявлението на завещателя в това отношение преди прочитането на завещанието. Това изявление замества подписа му.
Нотариалното завещание може да се извърши във всеки нотариат. Обикновено завещанието се съставя в канцеларията на нотариуса, но ако завещателя е възпрепятстван да се яви при него, нотариусът може да извърши завещанието извън канцеларията си.
Нотариалното завещание може да бъде извършено и в извън работно време, когато има уважителни причини за незабавното му извършване.