Нови седем предприятия с проекти по Програмата за развитие на селските райони

Нови седем предприятия ще осъществят инвестиции за над 13.4 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Проектите бяха подписани от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева и връчени на одобрените кандидати от нейния заместник Светослав Симеонов вчера. С част от одобрените инвестиции се предвижда изграждане на две нови предприятия за преработка на плодове и зеленчуци – в Пловдив и Ямбол, както и на предприятия за преработка на дървен материал – в Монтана. Останалите проекти са за модернизация и внедряване на нови производствени линии и технологии в млеко и месопреработвателния сектор, мелничарската промишленост и преработката на растителна масла.

Одобрените проекти са по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР, по която се финансират инвестиции в хранително – вкусовата индустрия. Стойността на субсидията, която ще бъде изплатена на кандидатите, ако успешно изпълнят проектите си, е в размер на 6.7 млн. лв.

Припомняме, че на 5 май бяха връчени първите 17 договора за изграждане и модернизация на предприятия по Мярка 123 с инвестиции на стойност над 59.3 млн. лв.

В допълнение, ви информираме, че през тази седмица от Държавен фонд „Земеделие” бяха извършени нови плащания на стойност над 10 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони – по общинските мерки, Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.