Несеквестируеми имуществени нрава

1.  Несеквестируемостта (Н) е забрана за принудително изпълнение върху определени имуществени права на длъжника. Това са права, които съдня-нзпълнителят няма власт да възбранява, запорира или продава.
2. Основанията за Н са 2:
а) непрехвърляемост на правото, която може да се дължи на естеството (строго лични) или предназначението му, или на законова забрана (издръжка); такива са и имотите в изключителна държавна собственост (чл. 18 ал. 1 К) или публична държавна или общинска собственост;
б) изрична законова забрана – чл.339, 341 ГПК и особени закони, (напр. движимите вещи за всекидневна употреба, необходимите храна и топливо и др). Най-важни са:
–  жилището на длъжника в определени случаи (когато не надминава нуждите му и няма друго);
–  храна и горива, необходими за семейството за определено време;
–  земи до определен размер за земеделските стопани и животни до определен брой;
• трудовото възнаграждение – частично (опр. се по чл.341, б.“а-д-);