Недопустими решения

1.  Недопустимо е Р, което не отговаря на изискванията, при конто делото може да се реши по същество.
2.  Основания за недопустимост:
а)  липса на положителна или наличие на отрицателна предпоставка към деня на постановяване на Р;
б)  когато съдът е нарушил пределите на диспозитивното начало -произнесъл се е по непредявено искане, на непредявено основание или повече от основанието; (връща се на първата инстанция за ново разглеждане)
в) когато съдът е постановил Р по спора, въпреки че вече е бил десезиран;
3.  За разлика от нищожното, недопустимото Р е действително и поражда присъщите на съдебното Р правни последици. То подлежи на унищожаване:
– чрез обжалване – когато Ж е основателна, въззивният съд постановява диспозитив, с който обезсилва обжалваното Р и прекратява производството по делото.
Когато недопустимостта на Р се състои в неподведомственост и неподсъдност на спора на сезиралия съд, въззивният съд обезсилва Р, прекратява производството, но изпраща исковата молба на компетентния съд или друг орган.