На 4 май 2010 г. се подписват договори за водопроводната мрежа на Димитровград – ляв бряг на р. Мариц

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), обявява, че на 4 май 2010 г. от 11.30 ч. в зала „Пресцентър” на МРРБ, ще се проведе официално подписване на договорите за:
Инженеринг на обект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград”
Предмет на договора е Инженеринг на обект «Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград». Обектът обхваща проектиране и строително – ремонтни дейности на съществуваща водопроводна мрежа в 5 квартала на гр. Димитровград с приблизителна обща дължина 33 км. и около 1500 сградни отклонения. Предвидено е също проектиране и изграждане на нови водопроводи.
Консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор,  за обект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград”.
Предмет на договора за Консултант е да извърши оценка на съответствието на инвестиционните проекти да изпълнява функцията на независим строителен надзор в етапа на строителство, съгласно действащата нормативна уредба в Република България както и функцията на Инженер, съгласно Общите договорни условия на ФИДИК, жълта книга, издание 1999 г., по които ще се изпълнява обекта, предмет на посочените услуги.
Договорите се финансират със средства от програма ИСПА на Европейския съюз по Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 (75%), със средства от Европейската инвестиционна банка чрез държавен инвестиционен заем (15%) и от националния бюджет (10%).  От страна на МРРБ те ще бъдат подписани от ръководителя на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) Йорданка Стоянова.