Национален парк „Банф”

най-старият в Канада . Основан е през 1885г. в долината на р.Боу около горещи минерални извори като курорт с минерална вода . Паркът „Джаспър” , разположен в пределите на източните склонове на Скалистите планини е създаден през 1907г. Неговата южна граница е северна граница на парка „Банф”.

Тук са характерни високите скални морени , живописните корита на дълбоките ледникови езера , горещите планински минерални извори , водопадите и пещерите . В планинските гори преобладават тъмносивата ела , планинската ела на Енгелман и приморският бор , могъщата дъгласова „бяла ела” , достигаща височина 40 – 45м. Срещат се и участъци от дребнолистни дървета – с балсамови тополи , хартиени брези и др. В парка „Джаспър” са разпространени богато цъфтящите алпийски ливади , а в парка „Банф” има не малко степни участъци .

Фауната в парка „Джаспър” е представена от елени карибу , мечките гризли и черната мечка , лосовете , снежния овен , канадският бобър , невестулката , скунксът , росомахата , рисовете , вълците и койотите , а в горите – червената белка . Паркът се обитава от около 200 вида птици : американски кедровки , канадски сойки , свраки и мн.др.

Фауната на „Банф” е подобна . Обичайните и представители са гризли , пуми , черноопашат елен , дебелорог овен , белоопашат елен , снежна коза и 185 вида птици .

Вгорните части на планинските горски паркове в каменни дупки съществуват различни видове сибирски катерици и дребни лалугери .

Системата от националните паркове на Скалистите планини освен своето основно предназначение изпълнява и ролята на обширна водоохраняема зона в горните части на р.Съскачуан , напояваща степните провинции на Канада .