Настойник

Настойник – централна фигура в наст. съвет. Има права и задължения, регламентирани от закона:
дейността му е почтена;
– грижи за личността на поднастойния (при малолетни и при запретени са необходими различни грижи);
– представителство на поднастойния -законен представител е настойника – черпи представителната си власт от закона;
– грижи за имуществото на поднастойния; местоживеене на поднастойния при настойника – по важни причини допуска се отделно живеене. Ако поднастойният се е отклонил, нека иска от РС заповед за връщането му. Отчети – пред нает. съвет: ежегодно, при освобождаване от длъжност; при поискване. Дейността на настойника е под надзора на органа по Н. и П. Зам. настойник -когато:
– настойникът е възпрепятстван да извършва дейността;
– възникнало несъответствие м/у неговите и интересите на поднастойния;
– смърт на настойника; поставянето му под запрещение
Съветници те са 2 ма, подпомагат н-ка и. зам н-ка уведомяват за възникване на неблагополучия, изслушват отчета на настойника. Особени случаи на Н. (Н. но право):
– настойник на малолетно дете, настанено в общ. заведение;
– настойник на запретения съпруг – дееспособният съпруг, като съчетава съпружески и настойнически права и задължения;
– настойник на запретен без съпруг- ако има родители, годни да упражняват родит. права – те са настойници по право. Прекратяване на Н. – преустановяване на самата настойническа функция по отнош. на лицето.
Причини – 1) ако няма налице малолетен или запретен, смърт на лицето, навършв. на 14 г. , поставяне на лицето от пълно в ограничено запрещение; 2) – ако детето или пълно запретеният престане да бъде без родители, способни да упражн. родит. функции. Н. отпада по право При прекратяване на Н. настойникът представя пълен отчет на своята дейност.