Наследяване по право на заместване

То представлява изключение от правилото, че по-близките по степен изключват по далечните в интерес е на низходящите. Право на заместване – пр. на наследника да заеме ястото и да встъпи в степента и пр. на своя наследодател и да получи частта, която би се паднала на последния, ако той беше жив в момента на откриване на наследството на неговия наследодател или ако беше достоен да наследява, т. е. това е възможност на децата на един починал или недостоен наследник да го заместят и да получат наследството, което той би получил ако беше жив и има пр. да наследява.
Същност на пр. на заместване – самостоятелно, лично право на лицето, което наследява. Низходящият, който замества своя възходящ не упражнява едно право на последния при откриване на наследството, защото той изобщо няма пр. да наследява. При безвестно отсъствие обявеният за умрял се замества на общо основание. Ако едно лице е обявено само за отсъстващо и предполагаемите наследници са въведени във владение на имуществото му, те могат да го ползват и управляват, но не могат да заместват отсъстващия. Лице, което се е отказало от наследството не може да бъде замествано (това следва от разпор. на закона, че частта на отказалия се уголемява частите на останалите сънаследници). Наследството по заместване става по коляно, т. е. само низходящите на починалия наследяват. Заместващият може да наследи по заместване, дори ако се е отказал или е недостоен да наследи. Наследяване по заместване се допуска по нрава линия без ограничение на степените и до 3-ти ред низходящи на братя и сестри. Починалите преди наследодателя братя и сестри и недостойните такива се заместват само от своите деца и внуци. Наследяването се допуска за всички и техните низходящи до 6-та степен — по-нататък практически е невъзможно. Съпругът на наследника по заместване няма дял от наследството. Такъв имат само неговите деца. Наследствена трансмисия – също има заместване , но правната обосновка е друга – наследникът трябва да е починал след наследодателя, но умира преди да каже приема ли наследството или не.
Право на заместване: Наследствена трансмисия: Право на наследника на едно лице, починало    преди откриване на наследството или недостойно да наследява да наследи частта на възход. Призованият да наследява умира след откриване на наследството, но прели да е изявил волята си относно приемането на наследството.
Допустимо е за низходящия. Наследяват всички щети по права линия и наследници от 1 – 4-ти ред. за низходящите на братя и сестри на наследодателя.
Прилага се при наследяване по закон и при наследяване по завещание. Възможно е при наследяване по закон.