Наредбата за организацията и дейността на звената „Общинска полиция” бе представена днес

Документът е стъпка напред от страна на МВР общините да са по-ефективни в гарантирането на сигурността и изпълнението на местните наредби за опазване на обществения ред

Директорът на Главна дирекция “Охранителна полиция” комисар Милчо Енев и заместник-кметът по сигурността на Столична община Иван Сотиров представиха днес Наредбата за организацията и дейността на звената „Общинска полиция”, която предстои да влезе в сила след публикуването й в ДВ. В нормативната база подробно са описани организацията, правомощията и дейностите и взаимодействието със структурите на МВР.
Звената на общинска полиция ще бъдат създавани на територията на страната по искане на общините и ще бъдат финансирани от тях.
Съставът на предстоящата структура ще е извън щата на МВР, но бъдещите общински полицаи ще кандидатстват и ще бъдат назначавани по реда на ЗМВР, като в комисиите по подбора на кадрите ще участват и представители на общините. Те ще преминават предварителна подготовка по ЗМВР и Правилника за прилагането му, а също и специализирани курсове за обучение по специфични задачи, свързани с дейността им. Общинските полицаи ще са униформени – с отличителните знаци на МВР и допълнителни – на общината, в специални случаи, по разпореждане на кмета – и цивилни. Организацията, ръководството, координацията и контролът ще са в правомощията на кметовете, като началниците на звената съгласуват дейността им с директорите на областните дирекции и кметовете под методическото ръководство на МВР.
Общинските полицаи няма да имат правомощия за разследване по реда на НПК, регистрация на привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, за използване на технически средства за наблюдение, конвоиране на лица- уточни комисар Енев.
По думите на заместник кмета по сигурността на Столична община Иван Сотиров около 150 общински полицаи са първоначално необходими за гарантиране на обществения ред в столицата. Амбицията е всеки общински полицай да отговаря за определена територия и само по изключение да бъдат включвани в охрана на масови мероприятия. Въвежда се ясно разделение на функциите и избягване на дублинате на дейности с националната полиция. Идеята е, общинските полицаи да отговарят пряко за изпълнението на обществените наредби и заповедите на кмета, а по всички  въпроси, които не са от компетенцията им – да работят в екип със служителите на националната полиция – поясни Сотиров.

Основните дейности, правомощията и други подробности за бъдещата работа на звената Общинска полиция можете да проследите в приложената Презентация.