Множество кредитори и длъжници.Неделимост

Задължението е делимо когато може да бъде изпълнено на части. Когато изпълнение н ачасти не е възможно то е неделимо. Тази класификация е лишена от практически интерес, когато задължението тежи само върху един длъжник, тъй като съгласно чл.66 от ЗЗД: Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е делимо. Неделимостта има голямо практическо значение при наличие на множество кредитори или длъжници, ако задължението е делимо всеки наследник на длъжника отговаря пред кредитора на наследствения дълг, само съразмерно с наследствения си дял. Всеки наследник на кредитора може да преследва всеки наследник само съразмерно с дела му в наследството. Ако задължението е неделимо всеки наследник на длъжника може да бъде преследван, за целия дълг и всеки наследник  на кредитора може да претендира плащането на целия дълг.
Неделимостта бива два вида:
1.Неделимост, която следва от естеството на дължимата престация, съгл. Чл.128 ал.1 от ЗЗД. Тя се дели на задължения:
-задълженията за лични престации са поначало неделими;
-задължения за предметни престации, които имат за предмет една неделима вещ са също неделими;
– неделимо е задължението да не се прави нещо;
-задължението да се даде нещо /да се прехвърли собственост/ е делимо. Към това задължението на две лица да прехвърлят на друг собствеността на една вещ е делимо, тъй като всеки от съсобствениците ще прехвърли своята идеална част;
-неделими са ипотеката и поземления сервитут.
2. Неделимост, която следва от намерението на договарящите /чл.128 ал.1от ЗЗД/.
Неделимостта има действията на пасивната солидарност, затова й чл.127 ал.2 от ЗЗД прерпаща към правилата за солидарните задължения. Само едно правило в повече трябва да бъде посочено тук. Това е правилото на чл.129, ал.1 от ЗЗД: Предметът на неделимото задължение трябва да се предаде на всички кредитори общо. Но всеки от кредиторите може да иска дължимото да се предаде за пазене съгласно чл. 97. За всичко останало спрямо неделимите задължения се прилагат съответно правилата относно солидарните задължения.