Министър Трайков отстрани временно от длъжност експерта от ЕФК Е.И. и назначи проверка на всички проекти, по които е работил

Министър Трайков отстрани от длъжност Е.И. – експерт  в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, считано от датата на задържането му – 19.05.2010г. до приключване на наказателното производство срещу него. Отстраняването от длъжност е временно, с цел улесняване на процесуално-следствените действия.

Със заповед на министър Трайков Инспекторатът към МИЕТ започна проверка на всички проекти, по които е работил Е.И. Проверката ще обхване неговите действия/ бездействия/ дейности/ процеси с оглед възложените му служебни задължения и Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. В срок от 30 работни дни комисията ще представи на министъра доклад за резултатите от своята работа по случая.

От декември 2009 г. МИЕТ, като Управляващ орган  на ОП «Конкурентоспособност», въведе и прилага правила за предотвратяване на конфликт на интереси

За гарантиране избягване на конфликта на интереси при управлението и изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“, МИЕТ разработи и прилага Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на ОП „Конкурентоспособност». Те са утвърдени със Заповед на министъра от м. Декември 2009 г.

Регламентирани са мерки и механизми по отношение на лица, които са заемали длъжности в Управляващия орган (УО) или Междинното звено (МЗ) на ОП «Конкурентоспособност“, след прекратяване на правоотношенията им с УО и МЗ, за да се предотврати извличане на неправомерна облага от позицията, която са заемали.

Правилата се прилагат по отношение на следните лица:

1. Лица на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП „Конкурентоспособност“;

2. Лицата, предложени за членове на оценителна комисия за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/както и лица, предложени за членове в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП „Конкурентоспособност“;

3. Членове на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите, както и лица, членове в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП „Конкурентоспособност“;

4. Лица, сключили договори с УО/МЗ на ОП „Конкурентоспособност“ за предоставяне на услуги, свързани с осъществяване на дейности по наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени за финансиране по ОП „Конкурентоспособност“,  включително мониторинг и проверки на място;

5. Кандидати в процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“

6. Участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП „Конкурентоспособност“;

7. Бенефициенти, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“;

8. Изпълнители по договори за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП „Конкурентоспособност“.

Вътрешните правила, изискват всеки новопостъпил държавен служител, който работи по управление на европейските фондове в МИЕТ, да не е предоставял консултантски услуги на фирми, кандидатстващи по ОП „Конкурентоспособност“, да не е участвал в оценителни комисии и да не е бил страна по договори с Управляващия орган (дирекция ЕФК в МИЕТ) и Междинното звено (ИАНМСП) една година преди постъпване на работа. Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация от служителя.

С назначаването си всеки служител подписва споразумение, с което той се задължава да не участва в управителните органи на фирми, кандидатстващи по ОП „Конкурентоспособност“ една година след като напусне министерството. В същия срок напусналите служители нямат право да участват като външни оценители в оценителни комисии по ОП «Конкурентоспособност», както и да представляват физически или юридически лица в процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства по оперативната програма. В едногодишен срок тези лица не могат и да сключват договори с УО и МЗ за наблюдение на проекти по ОП „Конкурентоспособност“, одобрени за финансиране.

Всички „заварени случаи“ на работещи по европейските фондове в системата на МИЕТ преди приемането на тези правила, са подписали декларации и споразумения за цитираните обстоятелства.

С цел максимално осветляване на усвояването на средствата по ОП „Конкурентоспособност“, на 21 април правителството прие промени в ПМС 236/2007 г. С измененията е осигурена възможност разходи за консултантски услуги също да бъдат признавани като допустими за финансиране по програмата.  Така от една страна, фирмите ще бъдат улеснени да получат европейско финансиране, избирайки професионални консултанти за подготовка на проектите си, а от друга – консултантските фирми, които подготвят проектите, ще бъдат оповестени и техни представители няма да могат да участват в оценителните комисии.