Министър Попова изпрати въпросник до районните и окръжни съдии за прилагането на НПК в първоинстанционни производства

В рамките на туининг-проект, финансиран по Програма ФАР на ЕС – „По-нататъшно развитие на новата система за мониторинг по приложението на новото законодателство и съдействие за мониторинга на въздействието на законодателството за борба срещу корупцията и организираната престъпност в България”, Министерството на правосъдието изготви въпросник за прилагането на НПК в първоинстанционните производства при престъпленията, свързани с корупция и организирана престъпност.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова изпрати въпросника на всички окръжни съдилища и на районните съдилища в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Очаква се информацията да постъпи  до 20 май 2010 г.
С въпросника ще стане възможно да се извърши анализ на приложението на процесуалните норми във връзка с продължителността на съдебната фаза  при делата за корупционни престъпления и анализ на съдебната практика по видове престъпления и наказанията, наложени за тях за 2009 г. Въпросите са свързани с бързината и ефективността на наказателното производство по делата за корупция и организирана престъпност; случаите на постановена конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност; затрудненията при прилагане на нормативните текстове, поради неясната им формулировка или неподходящо определени законови срокове; ролята на защитата на подсъдимия за забавяне на производството. Поставени са въпроси и за начина на приключване на първоинстанционното производство – чрез осъдителни присъди (лишаване от свобода, условно лишаване от свобода, глоба, друго наказание), чрез оправдателни присъди, чрез споразумения.
Проектът се осъществява в партньорство с Федералното министерство на правосъдието на Австрия, съвместно с Центъра за правни компетенции – Център за консултиране и проучване на правната компетентност на институциите в чужбина (CLC) и с бенефициент на проекта – Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ.