Министър Нона Караджова ще посети градовете Търговище и Попово на 29 април за официално откриване на екологични обекти

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще посети градовете Търговище и Попово на 29 април, четвъртък, за официалното откриване на обекти, с които се постигат екологичните стандарти за развитие на населените места.
В 13.30 часа министър Караджова ще открие официално сепарираща инсталация, която е част от системата за третиране на битовите отпадъци на общините Търговище, Попово и Омуртаг. Обектът е разположен в промишлената зона на град Търговище. Ще присъстват кметове и общински съветници, депутати от региона, директори на РИОСВ, представители на фирми за отпадъци.
Инвестицията е на Екобулпак АД в размер на 3 млн. и 100 хил. лв. Капацитетът на инсталацията е 3 тона на час за разделно събрани отпадъци и 8 тона на час за твърд битов отпадък (годишен капацитет 60 000 тона). За обслужването й в началото ще бъдат открити 30 нови работни места, а при пълно натоварване се предвижда да достигнат 100 работни места. Съоръжението ще обслужва изцяло жълтите и зелените контейнери от системите за разделно събиране на Екобулпак, разположени в Търговище и региона. То ще спомогне за изпълнение на задълженията на общините от района за предварително третиране на битовите отпадъци преди тяхното депониране. Въвеждането на система за разделно събиране, както и предварителното третиране на отпадъците чрез сепарираща инсталация води до намаляване обема на депонирания отпадък до 60%, като по този начин по-малко се замърсява околната среда и в същото време се осигуряват суровини за българската преработвателна индустрия.