Министерство на правосъдието предлага промени в Закона за съдебната власт

В Министерството на правосъдието е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който /заедно с придружаващите го мотиви/ е публикуван на интернет-страницата на институцията на адрес www.justice.government.bg.
До 17 юни 2010 г. МП очаква писмени становища и предложения по публикувания проект на електронен адрес: pr@justice.government.bg, факс: 981 91 57 или в деловодството на МП на ул.”Славянска” №1. Работата по проекта продължава и след окончателното му изготвяне отново ще бъде публикуван на сайта на МП за обсъждане.
Основните изменения и допълнения се отнасят до уредбата на конкурсите и атестирането на съдиите, прокурорите и следователите. Практиката по прилагането на сега действащия ЗСВ показва липсата на механизъм за проверка на нравствените качества на новоназначените и на работещите в съдебната власт магистрати. Формалното провеждане на атестирането само по повод явяването на конкурс води в повечето случаи до приблизително еднакви комплексни оценки за работата на магистрати, като в същото време дейността им не дава желания резултат.
Настоящият проект предлага ефективна регулация на атестирането и конкурсите: атестиране да се провежда само в два случая – за придобиване на несменяемост и периодично – на всеки две години.     Предлага се атестирането да стане постоянен процес, който да дава актуална информация за професионалното развитие на магистратите. Проектът предвижда кариерното израстване на магистратите и изборът на административни ръководители да бъдат обвързани и с реална оценка на нравствените им качества. Тази оценка вече ще се базира върху конкретно посочени източници на информация, които да позволят на ВСС да подложи на преценка притежаваните от всеки магистрат нравствени качества. По отношение на кариерното израстване на магистратите и при назначаването на административни ръководители, се предвижда по-голяма откритост на конкурсната процедура. Заемането на свободните длъжности в съдебната власт ще се извършва чрез децентрализиран конкурс.     Поради своята продължителност настоящата централизирана процедура оставя длъжностите незаети за дълги периоди и създава проблеми за функционирането на системата, поради което е силно критикувана от действащите магистрати. Предлаганата децентрализация при конкурсите ще съкрати сроковете за провеждането им и ще намали влиянието на формалния административен подход при кариерното израстване на магистратите.
В законопроекта са залегнали промени по отношение допълване на правомощията на ВСС, които да му позволят по-ефективно да управлява процесите в съдебната система чрез механизми за обективна оценка на натовареността на магистратите и на органите на съдебната власт като цяло.
Предвиждат се промени, свързани с излагането на подробни мотиви на решенията на ВСС, с които се извършват назначенията в съдебната система. Повишават се изискванията за заемане на ръководна длъжност в органите на съдебната власт
Законопроектът предвижда изборът на административни ръководители да се извършва с явно гласуване. Само главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд ще се избират с тайно гласуване, в съответствие с нормите на конституцията. Заместниците на административните ръководители няма да имат мандат, за да се разгърне докрай принципът на екипност при управлението на органите на съдебната власт.
Повишават се изискванията за избор на главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС.
Предвиждат се и изменения по отношение младшите съдии и младшите прокурори, които ще се назначават на тези длъжности не веднага след конкурса, а след успешно приключване на задължителния курс на обучение в Националния институт на правосъдието.