Министерството на здравеопазването е посочило реда и условията за извършване на лечебна дейност от чужденци у нас

По повод на коментари във връзка с посещението на професор Ернст Мулдашев у нас, МЗ уточнява следното:

Условията и редът за извършване на лечебна дейност от чужденци, поканени за научен обмен между лечебните заведения в България, са регламентирани в Наредба № 35 от 2005 г. В съответствие с нея лечебната дейност следва да се извърши въз основа на договор между изпращащо лечебно заведение в чужбина и приемащо лечебно заведение в нашата страна. В договора се посочват конкретните видове медицински и /или научни дейности, които изпратените лица могат да осъществяват, срокът на научния обмен, както и други условия, свързани със съответната дейност. В наредбата са посочени също изисквания чужденците да имат  завършено висше медицинско образование и признато право да упражняват медицинската професия в съответната държава, петгодишен професионален стаж, както и да работят в изпращащото чуждестранно лечебно заведение.

Лечебните заведения са длъжни да уведомяват МЗ за всички постигнати договорености за научен обмен с чуждестранни лечебни заведения. Ако предвидените дейности представляват трансплантации, приемащото лечебно заведение следва да изпрати необходимата документация за вписване в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация. Съгласно чл. 15а от Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки лечебните заведения сключват писмени договори помежду си, когато извършват съвместно дейности по трансплантация и изпращат копия от тях в ИАТ.

Министерство на здравеопазването своевременно е уведомило по официален ред организаторите на посещението на проф. Мулдашев за съществуващите  нормативни изисквания. До този момент в Министерство на здравеопазването не е постъпила необходимата документация в съответствие с Наредба 35 от 2005 г.