Методи във Франция

Година след публикуването на моите открития във Франция бяха отпечатани поредица от статии от д-р Пол Фаре, които потвърждаваха теорията ми и произтичащите от нейното приложение резултати. Психолозите установи­ха, че може да се повлияе на възпитанието и нравственост* та по-лесно и задълго по време на съня. Тук ще ви цитира­ме един пример. Да предположим, че вие имате син, кой­то заеква. Можете да му кажете: „През нощта, когато ти ще спиш, аз ще дойда при теб, за да ти кажа нещо важно. Не бива да се учудваш и да се събуждаш. Ще ти задам ня­колко въпроса и ти ще ми отговориш.“

Методи на внушението по време на съня

Известно време, след като детето ви е заспало, идете и легнете при него, погалете го, за да предизвикате асоцна-ция за това, че сте близо. Правете го тихо и внимателно. Ако детето все пак се събуди, кажете му, че всичко е на­ред и отново ще заспи. Нека гласът ви е тих, бавен и на­стойчив.

Тихото внушение

Казвате със спокоен глас: „Ти спиш и няма да се събу­диш. Чуваш какво ти говоря, но думите ми няма да те съ­будят. Добре ли се чувстваш?“ По всяка вероятност в на­чалото няма да получите отговор. Трябва обаче да научите детето да ви отговаря, без да се събужда. Галете го тихо по главата. След това го докоснете нежно по устните, за да му кажете: „Когато допра устните ти, ти ще бъдеш в със­тояние да ми отговаряш. Ти можеш да ми кажеш „да“.“ Обикновено тогава устните на детето започват да помръд­ват, сякаш то иска да произнесе нещо, но все още не се чу­ва нищо. Повторете внушението и ясно кажете, че следва­щия път, вече на следващата нощ, то ще започне да ви от­говаря с лекота.

Лекуване на заекването

За лечение на заекването добавете: „Ще видиш, че утре ще ми отвръщаш, без да заекваш. Ти ще говориш леко и гладко, като мен.“ Повторете внушението още веднъж с на­стойчив тон и оставете детето да спи. Па следващия ден то няма изобщо да си спомня какво сте му говорили. Но ще забележите подобрение в говора му. Възможно е все пак детето да СИ спомни вашите нощни думи, както е възможно и да не си спомни: това зависи от дълбочината на съня му.