Местна подсъдност

Местната подсъдност се определя според връзката на делото с териториалния район на съда. Видове местна подсъдност:
а)Обща(чл.81и89)
–  по искове срещу граждани – по местожителството на ответника;
–  по искове срещу ЮЛ – по седалището на ответника;
– по искове срещу държавата, освен в случаите по чл. 83 и 84 (виж по-долу) – пред съда, в чийто район с възникнало спорното ПО, а ако е в чужбина – Софийските съдилища (чл. 89 ал.2).
б) Особени
– но местонахождението на недвижимия имот (чл.83) – при искове за вещни права) върху имота, за делба, за граници, за защита на нарушено владение, за сключване на окончателен договор за учредяване или прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, както и за разваляне, унищожаване и обявяване нищожност на договори за вещни права върху недвижими имоти.
–  по местооткриване на наследството (чл.84) – при искове за наследство, за унищожаване или намаляване ни завещание, за делба на наследство и за унищожаване на доброволна делба;
–  по местоизвършване на непозволеното увреждане (чл.85) – тя е изборна, може да се използва и общата подсъдност;
– по местожителство на ищеца – по искове за издръжка, също е изборна (чл.81 ал.2);
–  по местонахождението на клона (чл.89 ал. 1) – изборна;
– по мястото, където ответникът продължително пребивава (чл. 86) -при искове за парични вземания;
при искове срещу ответник с неизвестно местожителство или в чужбина (чл.88 ал. 1 и 2) – по местожителството на неговия представител, а ако няма такъв – по местожителството на ищеца. Ако и той няма местожителство в страната – пред надлежния съд в София.
При връзка между делата: насрещният иск, обратният иск и искът на главно встъпило лице – пред съда, сезиран с първоначалния иск.