Междуведомствена работна група изготви Проект на Стратегия за национална сигурност на Република България

Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя Бойко Борисов, завърши Проекта на Стратегия за национална сигурност на Република България. Председател на работната група е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а в състава й са включени представители на институциите с преки отговорности в сферата на сигурността.

Проектът на Стратегия за национална сигурност на Република България е документ, който трябва да бъде разглеждан като основа за разбиране, планиране и осъществяване на политиката за сигурност и в този смисъл има функционален, а не декларативен характер.

В хода на работата по проекта бяха проучени Концепцията за национална сигурност на Република България от 1998 г. и проектите за стратегия за сигурност на нашата страна, разработени през 2005 г. и 2008 г., които следва да бъдат разглеждани като предшевственици на представения проект. Той е нов по съдържание документ и историческата ретроспекция не съответства на неговия функционален характер.

Задълбочено бяха проучени стратегии за национална сигурност на редица държави от Европейския съюз, както и на други страни, а също така и стратегиите за сигурност на ЕС и подготвителни материали във връзка с разработването на стратегическа концепция на НАТО за сигурност. В заключителната фаза на работата по проекта беше взета предвид и новата Стратегия за национална сигурност на САЩ от м. май 2010 г.

В заключителната фаза от работата по проекта бяха включени представители на академичната общност и експерти, заемали в предишни периоди високи ръководни длъжности в администрацията и политическото управление. В общ вид проектът за стратегия беше представен пред конференция на 6 април във Военната академия „Георги Раковски”.

Предвижда се обсъждане на Проекта на Стратегията за национална сигурност с академичната общност и провеждане на форум с участието на широк кръг представители на граждански организации.

Преди приемането от Министерския съвет, проектът на документа ще бъде внесен за обсъждане в Консултативния съвет по национална сигурност.

Пълният текст на Проекта на Стратегията за национална сигурност е публикуван в раздел „Документи” на интернет-страницата на Министерския съвет.