МВФ очаква възстановяване на българската икономика през тази година

Изпълнителните директори на МВФ одобриха доклада на експертната мисия, която посети страната ни в периода 18 февруари – 1 март за редовния годишен преглед, който институцията провежда регулярно във всяка страна по член ІV от Учредителния договор.

Директорите отбелязаха, че въпреки съществуващи рискове се очаква възстановяване на българската икономика през настоящата година. Правителството получи положителна оценка за цялостната си политика, насочена към поддържане на стабилна макроикономическа среда. Според изпълнителните директори, намалелите капиталови потоци към страната ще окажат влияние върху вътрешното търсене, което налага коригиращи мерки от страна както на държавния, така и частния сектор. Обърнато бе внимание на нуждата от ускоряване на структурните реформи за повишаване производителността на икономиката.

Изпълнителните директори препотвърдиха важната ролята на паричния съвет, който продължава да се разглежда като основен стълб на икономическата стабилност. Специално внимание беше обърнато на необходимостта от активна икономическа политика за подготовка на страната за бъдещото членство в еврозоната. Директорите се обединиха около мнението, че поддържането на стабилна фискална политика и задълбочаването на реформите не само ще заздравят основите на икономиката, но ще демонстрират нейната приспособимост въпреки ограниченията, налагани от паричния съвет.

Директорите маркираха предизвикателства пред фискалната политика през 2010 г., произтичащи както от намаляването на приходите, така и от по-високите разходи, породени от предишни задължения. Планът на правителството за прилагане на пакет от мерки за постигане на целите на фискалната политика получи подкрепата на директорите. Те приветстваха изразената готовност на правителството да предприеме и допълнителни мерки с цел запазване на фискалната стабилност на страната.

Бордът на директорите изрази мнение, че акцентът на фискалната политика трябва да се поставя по-скоро на формирането на разходите в средносрочен план, отколкото на текущия финансов резултат през всяка отделна година. Такъв подход би направил публичните разходи по-предсказуеми и ще ограничи необходимостта от големи корекции в рамките на една фискална година.

По отношение на финансовата система, директорите отбелязаха, че тя остава стабилна, което се дължи както на високите капиталови резерви (буфери), така и на последователната надзорна политика. Директорите обърнаха внимание на нарастването на нестандартните кредити и на повишените рискове, произтичащи от възможността за обрат в поведението на някои банки-майки. В тази връзка бордът на директорите препоръча надзорна бдителност, особено по отношение на ликвидността в банковата система, както и по-тясно сътрудничество с надзорните органи на страните, които имат високо дялово участие в българската банкова система.