Лични предпазни средства – чл. 10 на ЗЗБУТ

“Лично предпазно средство” (ЛПС) е всяко приспособление (екипировка), проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпази от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност, както и всяко допълнение и принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.
Лични предпазни средства се използват при работа с риск, който не може да се отстрани по друг начин. Те трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.