Лисабонският процес

a)    Цели
Към 2000 г. лидерите на ЕС вече си дават сметка, че за да се конкурира със САЩ и останалите основни „играчи“ в света, европейската икономика има нужда от сериозна модернизация. През март същата година Европейският съвет се събра в Лисабон и постави пред ЕС нова амбициозна цел: да се превърне до 2010 г. в „най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, основана на знанието, способна на устойчив растеж с повече и по-добри работни места и по-силна социална сплотеност“.

б)     Стратегията
Европейският съвет приема и детайлна стратегия за постигането на тази цел. „Лисабонската стратегия“ обхваща широк кръг от области, например научноизследвателска дейност, образование, професионално обучение, достъп до Интернет и онлайн стопанска дейност. Част от нея е и реформата на социалноосигурителните системи в Европа. Тези системи са една от големите придобивки на Европа, тъй като дават възможност на нашите общества да извършват по-безболезнено необходимите структурни и социални промени. Но същевременно те трябва да се модернизират, за да станат устойчиви и бъдещите поколения да се радват на плодовете им.

Всяка пролет Европейският съвет се събира, за да направи преглед на напредъка в изпълнението на Лисабонската стратегия.