Лизинг

Договор за лизинг.Произход – един от най-новите видове договори. Възникнал в САЩ през 1930 г. Първоначалният му предмет е било ползването на недвижими имоти. От 1950 г. прилагането му се разпростира и върху ползването на движими вещи.
Определение. Видове договори за лизинг – лизингът е посочен сред основните ТС. Когато едно лице сключва лизингови договори в определено множество с намерение за извличане на печалбата, т.е. по занятие, те му придават качеството на търговец. ТЗ урежда два вида наложили се в практиката договори за лизинг: оперативния и финансовия. Под лизинг се разбира договор, с който лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение – оперативен лизинг. Финансовия лизинг е договор, с който лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето  лице при условия, определени от лизингополучателя, и да  му я предостави за ползване срещу заплащане. Общи черти между двата вида лизинг са именно: а/ прехвърлянето от лизингодателя на лизингополучателя за определен срок на правото на ползване върху движима или недвижима вещ за извършване на търговска дейност срещу заплащане на лизингово възнаграждение чрез вноски; б/ правната възможност  за лизингополучателя да придобие право на собственост върху вещта по време на действието на договора или след изтичане на срока му /чл. 342/. Има и различия помежду им. Характерен белег на оперативния лизинг е наличността на преки отношения между производителя на вещта, предмет на лизинга, и лизингополучателя. Изборът на конграгента се извършва свободно от лизингополучателя между страните се уговарят задълженията за техническото обслужване, застраховане на вещта, предмет на лизинга,  разпределянето на риска от случайно погиване или повреда на вещта и други подобни.  Финансовият лизинг предпоставя отношения на лизингодателя с производителя на вещта, предмет на лизинга. Участието на лизингополучателя се състои в определянето на вида на вещта и на условията на придобиването и. Лизингодателят купува от третото лице вещта, предмет на лизинга, и я предава на лизингополучателя за ползуване. Той си запазва правото на собственост върху нея, докато действа договорът за лизинг.
Характеристика – двустранен, консенсуален, възмезден и неформален / доказването му може да се извърши със свидетелски показания