Към целта от 1993 година

a)    Границите на общия пазар
Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на Обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г.

Митата обаче са само един вид преграда пред трансграничната търговия. През седемдесетте години други търговски бариери спъват пълното завършване на общия пазар. Технически норми, здравни стандарти и стандарти за безопасност, национални разпоредби относно правото на упражняване на някои професии и валутен контрол — всички те ограничават свободното движение на хора, стоки и капитали.

б)    Целта от 1993 година
През юни 1985 г. Комисията, председателствана от Жак Делор, публикува Бяла книга, в която се залага целта за седем години да се премахнат всички физически, технически и данъчни бариери пред свободното движение в Общността. Замисълът е да се стимулира промишленият и търговски подем в едно голямо, обединено икономическо пространство, сравнимо по мащабите с американския пазар.

Единният европейски акт, влязъл в сила през юли 1987 г., е средството, което прави възможен единния пазар. Разпоредбите му обхващат:

разширяване на правомощията на Общността в някои сфери (социална политика, научноизследователска дейност, околна среда);
постепенно изграждане на единния пазар до края на 1992 г. на основата на широкообхватна законодателна програма, включваща приемането на стотици директиви и регламенти;
по-честото гласуване с мнозинство в Съвета на министрите.