Контрол по спазване на законодателството

Собственост и организация;
външноведомствен контрол, тъй като се извършва от органи, които не са включени в състава или в организацията на проверяваните обекти, работодатели и т.н.;
интегриран контрол, т.е. инспекторите по труда проверяват спазването на изискванията за техническа безопасност, хигиена на труда, трудови правоотношения и трудова заетост.
Контролът следва да бъде превантивен или да изпреварва събитията. При проверките инспекторите сравняват фактическите обстоятелства, с това което правната уредба предвижда, и правят съответната оценка за степента на спазване на законодателството. При реализиране на контролните си функции  служителите на ИА ГИТ имат право да налагат определени принудителни административни мерки и административни наказания.
Освен държавен в предприятията се извършва и вътрешноведомствен контрол от контролни органи към работодателя или по реда на социалното сътрудничество. За да се изгради вътрешноведомствен контрол в предприятието е необходимо:
Да се определи длъжностно лице, на което да се възложи организирането и изпълнението на дейността, свързана със защитата и профилактиката на рисковете.
На длъжностните лица на различните нива на управление да се включат като задължение контролни функции.
Да се определят ясно формите на контрол и начините за комуникация.
Да се определят видовете и периодичността на измерванията за състоянието на условията на труд.
Да се създадат условия за информиране на персонала за резултатите от контрола.
Накратко казано, характерното за контрола по спазване изискванията на трудовото законодателство е:
задължение на държавата е да създаде независима администрация, която да извършва висококвалифициран, безпристрастен и обективен контрол;
задължение на работодателя е да осигури ефективен фирмен контрол за извършване на работа, без риск за човешкото здраве и по безопасен начин;
право на синдикалните организации е да сигнализират контролните органи за нарушения по трудовото законодателство, както и да искат административно наказание на виновните лица.