Консултация в ЕС

Процедурата на консултации се прилага в области като селското стопанство, данъчното облагане и конкуренцията. Въз основа на предложение на Комисията, Съветът се консултира с Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

При тази процедура Парламентът може:
да одобри предложението на Комисията,
да го отхвърли, или
да поиска изменения.

Ако Парламентът поиска изменения, Комисията обсъжда всички предлагани от Парламента промени. Ако приеме някоя от тях, тя изпраща на Съвета измененото предложение.

Окончателното решение се взима от Съвета, който или приема измененото предложение, или внася нови изменения. При тази процедура, както и при всички останали, Съветът може да променя предложението на Комисията само с единодушие.