Конститутивен иск

Конститутивен иск
а) определение – това е иск, с който от съда се иска:
–  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца;
– да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П-
конститутивно д-е (КД);
За разлика от СПН и ИС, които са държавноправни последици на съдебното Р, КД е гражданскоправна последица. Конститутивното Р внася промяна в МатПО между страните – това решение е Юф на МатП (напр. Р за развод).
б)  предмет:
– потестативни права (при които с едностранно волеизявление се внася промяна в чужда правна сфера);
–  само тези потестативни права, за които законът предвижда, че се упражняват по съдебен ред (не могат извънеьдебно). А това са ПО, които имат значение не само за страните, но и за трети лица или за сигурността на оборота и т.н. – в интерес на правната сигурност. За тях законът изисква съдебна проверка и едва след като се установи, че правото съществува, се постановява правната промяна.
в) легитимация – ограничена – само лицето, което твърди, че е носител на потестативното право може да предяви иск; и само лицето, в чиято правна сфера настъпва промяната, е ответник.
г) функция – чрез съдебната проверка на потестативното право да се създаде стабилност и сигурност в ГПО.
КИ са нумерус клаузус – изрично посочени в закона.