Кои са членовете на ЕИСК?

Членовете на Комитета работят основно в родните си страни и са обособени в три групи, представляващи работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси.

Групата на работодателите включва представители на частния и държавния сектор на промишлеността, на малките и средни предприятия, търговските камари, търговията на едро и дребно, банковото и застрахователното дело, транспорта и селското стопанство.

Групата на работниците представлява всички категории на заетост — от ръчния труд до управленската дейност. Членовете ? са представители на националните профсъюзни организации.

Групата за различни интереси представлява неправителствени организации (НПО), земеделски сдружения, малки предприятия, занаяти и свободни професии, кооперации и асоциации с идеална цел, потребителски и природозащитни организации, научни и академични общности и сдружения, които представляват семейството и лицата с увреждания.