Когато се роди малкия водолей

Децата, родени под знака на Водолей, приличат на другите, роде­ни под въздушен знак Близнаци. Всичко, което е написано за Близна­ци, до голяма степен се отнася и за Водолей. Те имат същия активен ум, нуждаещ се от постоянна интелектуална храна.
Решавайки някаква задача или изследвайки някакъв проблем, те­зи деца, освен утъпканите пътища, искат да изпробват всичко въз­можно, в това число и собствени оригинални методи за достигане на целта. Водолей леко и незабелязано усвояват всякакви знания, факти и информация.
Детето-Водолей е прекалено срамежливо и плахо. Трудно може да се повярва, но това е така: от него може да порасне общителен възрастен, който често ще бъде душата на компаниите.
Малките Водолей са чувствителни и упорити. При тях има несъ­ответствие между изобретателността и ексцентричността. Умстве­ните процеси при детето-Водолей преминават със скорост на мълния.
Всички майки и татковци считат, че тяхното дете е твърде особе­но и неприличащо на другите негови връстници. При тях се забеляз­ва една странна тенденция – те, родените, много често изолират умишлено детето си в най-отдалечените вили и къщи, за да не безпо­кои съседите. Действително, Водолей е много изобретателен и дока­то е малък, тази му изобретателност се превръща в оригинални пакости.
Точно това и става причина за обтягане на отношенията със съсе­дите.
Но ако неговият остър ум навреме се насочи в полезна посока, например в областта на техниката, механиката и т.н., то той обеза­телно ще направи малко изобретение. Затова по-голямата част от Во­долей излизат от оковите на традиционното и започват да излъчват своята гениалност.
Юношата Водолей се противопоставя на псичко. Той моментал­но реагира остро на всички съвети. Даже най-деликатно направеното предложение се посреща често с категоричен отказ. Но ако му даде­те кратък миг за размисъл, вие ще се убедите н правилността и бър­зината на неговата реакция. И всичко това той ще извърши без всякаква помощ, а отговорът му ще бъде верен и точен.
Тези момчета и момичета външно могат да изглеждат спокойни и мило покорни, но „достатъчно е да духне северният вятър, за да се отправят веднага на запад“. От тях може да се очаква всичко. Те са непредсказуеми в своето поведение, макар че са силно любвеобвилни. Успоредно с това, детето-Водолей може да пи „помете“ от по­върхността или да ви замотае чрез своята вътрешна въртяща се стихия. Това сравнение не е случайно подбрано, а във връзка с аналогията между знака Водолей и планетата Уран, която владее въздухоплава­нето, самолетите и всичко, що е свързано с въздушната стихия.
Тези млади сърца са дотолкова изпълнени с противоречия, че те са заложени в самата им природа. Тях ги привлича скоростта и по­лета, а същевременно с това, болшинството от тях се страхуват от движението и от непознатото.
Не е лесно да бъде покорен Водолей, както и да се ограничи не­говото поведение в определени рамки. Представителите на този знак нямат представа в какво направление да се движат, но имат опреде­лена такава, как да стигнат дотам.
Голяма отговорност пада върху тези, които се наемат да обуча­ват тези неистови изобретатели, тъй като умът им съчетава практич-ността с острата проницателност и желязната логика.
Тази смесица от качества може да доведе понякога и до конфуз­ни ситуации.
Тези деца обичат да правят услуги на своите приятели. Освен то­ва, родителите им трябва да се подготвени за факта, че тяхното дете винаги ще има една-единствена, последна мечта и веднага след осъ­ществяването и, ще се появява нова такава.
Що се отнася до момичетата, то тяхнато ярко чувство за индиви­дуалност ще ги отведе в лоното на изкуството и ще ги направи воде­щи във всяка творческа професия.
Момчетата мечтаят да станат океанолози, археолози или летци-изтребители. Както вече отбелязахме, за тях е свойствен високият полет на фантазията. По тази причина, почти не е възможно да се за­държи дете-Водолей в къщи, ако на улицата се лее проливен дъжд. За вас не трябва да е изненада и фактът, че въпреки строгата ви заб­рана, то не е могло да преодолее изкушението да пробяга през най-дълбоките локви.
Трябва да се знае обаче, че тези деца бързо надрастват детската си възраст, а с нея и детските щуротии, тъй като по своята същност, те съвсем не са деца.
Когато са в юношеска възраст, е необходимо внимателно да се следи всичко, за което се говори пред тях. Даже бегло подхвърлени­те фрази и изречения се вкореняват в плодоносния и остър ум на те­зи деца и могат да доведат до нежелателен резултат по-късно.
Що се отнася до тяхното здраве, необходимо е да се опасявате най-често от инфекциозни заболявания.
Освен това, бъдете внимателни с тях заради нещастни случаи, ко­ито биха могли да станат вследствие на тяхната прекалена подвиж­ност и палавост.