Ключ към тайните на духа

Всеки умствено здрав човек може да бъде хипнотизи­ран, както и голяма част от душевно болните хора; едни — веднага, други — след няколко опита. Хипнозата не повлия­ва на волята, с изключение на случаите, когато многократ­ното внушение има точно тази цел. Внушенията с цел укреп­ване на самосъзнанието, повишаване на способността към съсредоточаване, към по-дълбока индивидуалност и само­увереност — се възприемат твърде охотно и по този начин те укрепват волята. Хипнотизмът лекува болестите на нервите и отстранява умствените разстройства, той донася благо­получие там, където е имало само нещастие. Той унищожа­ва дългогодишната меланхолия, а с нейна помощ могат да бъдат отстранени тежки възпоминания; той може да заме­ни морфина при ужасни болки; да развива ума и неговите вай-добри свойства, превръща леността в ирилежност, гру­бостта и неблагодарността — в уважение към другите. Той отстранява вредните привички към алкохол и наркотици и е естественото лечебно средство, дадено от природата на човека, за да поправи нарушенията в нейните закони. Хип­нозата е ключ към тайните на човешкия дух и даже за поз­нания за живота след смъртта. Хипнотизмът не носи зло; то се корени само в човешкото сърце.