Класификация на гражданско правните норми според приложното поле.Общи и специални, общи и особени и общи и месни гражданско правни норми

Според приложното им поле гражданско правните норми се разграничавата в три класификации.
В зависимост от това дали  гр.пр.норми се прилагат за всички случаи от даден род или само за определен вид от рода те биват: общи, които порадждат правно действие за всички случаи,  които имат определени родови белези /ЗС/; специални, които се прилагат само за тези случаи от рода, които имат определени видови белези и установяват различия в правния режим в сравнение с общите норми /ЗДС/. При едновременно действие специалната норма изключва  приложението на общата.
С оглед действието си спрямо лицата гр.пр.норми биват общи, които се прилагат за всички гражданско правни субекти, и особени, които се отнасят до определени групи правни субекти. ЗЛС е общ закон, а ЗПП е особен . Особеният закон изключва приложението на общият.
Според действието си по място гражданско правните норми биват общи, които действат на територията на цялата страна/ЗЗД, СК и др./ и местни /локални/, чието действие е ограничено до част от територията на държавата определена област, община, безмитна икономическа зона и др.