Каталепсия

Аз се отнасям отрицателно към предизвикването на по­добно състояние и ви препоръчвам да го избягвате. Каталепсията се предизвиква по следния начин. Да предполо­жим, че сте приспали един медиум. Направете пасове по дължината иа тялото му, от главата до краката и му каже­те: „Сега ти ще станеш съвършено неподвижен, сега ти си къс желязо и няма да можеш да сгъваш тялото си. Където и както да те положа, ти ще останеш вцепенен като труп.“ След това положете тялото между два стола, така че гла­вата да лежи на единия, а краката на другия — и ето ви типичен случай на каталепсия. Сега можете да внушите: „Ти не чувстваш никакво напрежение. Ти можеш да издър­жиш всяка тежест, поставена върху тялото ти.“

Този опит винаги предизвиква изумление. В състояние на бодърстване никой от медиумите не е в състояние да из­държи в подобно положение.