Касови пазари

На касовия пазар се сключват сделки, които не съдържат условия за отсрочване на изпълнението им.

Сделката се реализира в кратък срок след постигане на съгласие между страните. Договорът предвижда продавачът да достави ценните книжа, а купувачът да ги заплати в обичайния или нормативно установен за съответния национален пазар срок.

Касовите сделки се сключват на различни пазари. Тук не става въпрос за националната им специфика. Различен е при тях механизмът за установяване на контакта между потенциалните страни по сделките.

Въз основа на критерия начин на организиране на срещата между купувача и продавача (или техни посредници) съществуват три основни типа пазари на ценни книжа.