Как може да укрепите вярата в себе си

След това операторът вдига ръце и ги поставя от двете страни до главата на ученика, докосвайки го леко. В про­дължение на 10 секунди той гледа право в очите му. Пра­ви крачка с левия крак назад, без да сваля ръцете си. То­ва се повтаря три пъти, след като произнася бавно: „Сега вие чувствате, че ще паднете напред, не се противопоста­вяйте, аз ще ви подхвана. Вие вече падате, падате, падате напред…“ В този момент човекът действително пада на­пред, без да откъсва поглед от оператора, който го подхва­ща внимателно.

Хипнотизмът — действена сила в човешкия живот

Изучаването на хипнотизма е изучаване на самата чо­вешка природа. Докато има хора, на които може да бъде въздействано, докато има хора силни и слаби, зависими и независими, дотогава хипнотизмът ще бъде важен за човеш­кия Живот.

Древността на тази сила

Независимо как ще я наречем — месмеризъм, хипноти-зъм, електробиология — ние имаме работа с най-древната сила — властта на духа над тялото. Всеки, които е изучил тези лекции, е способен на успех. Всеки е в състояние да се чаучи да използва древната сила. При това авторът изли­за от тезата, че неговите читатели никога преди не са чу­вали за внушението, хипнозата, меемеризма, ясновидството, телепатията и терапевтиката на внушението, и се надява да ги убеди в истинността на това учение с прости и най-сложни примери. Длъжен съм да отбележа факта, че кол­кото по-благородни са целите на хипнотизатора, толкова по-голям ще бъде неговият успех. Разбира се, има хора с ло­ши мисли и неблагородни цели, но те никога не са били в състояние да достигнат висшата степен на успеха.

Методи на устното внушение

Д-р Либолт от школата в Напей, Франция, е публику­вал съчинение под заглавие „Внушението и неговите целеб­ни свойства“. Да си представим за миг, че при д-р Либолт е дошъл пациент, който има нужда от лечение на нервното си разстройство. Д-р Либолт хваща ръката му и задава ня­колко въпроса. След думите на пациента, че страда от сил­но главоболие, лекарят го моли да седне удобно в креслото.