Какво прави Сметната палата?

Основната функция на Сметната палата е да следи за правилното изпълнение на бюджета на ЕС — с други думи да следи дали приходите и разходите на ЕС са законни получени, изразходвани и законно отчетени, както и да осигурява стабилно финансово управление. Така работата ? помага за гарантиране на икономично, ефективно, резултатно и открито функциониране на системата на ЕС.

За да изпълни задачите си, Палатата може да провежда разследвания въз основа на документацията на всяко лице или организация, които се събират или изразходват средства на ЕС. Тя често извършва проверки на място. Констатациите ? се излагат в доклади, които представят проблемите на Комисията и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

За да работи добре, Сметната палата трябва да бъде абсолютно независима от другите институции, но в същото време да поддържа постоянна връзка с тях.

Една от основните ? функции е да подпомага Европейския парламент и Съвета като им представя ежегодни одиторски доклади за предходната финансова година. Парламентът разглежда подробно доклада на Сметната палата, преди да вземе решение да одобри или не начина, по който Комисията е изразходвала бюджета. Ако е удовлетворена, Сметната палата изпраща още и декларация до Съвета и до Парламента, в уверение на това, че парите на европейските данъкоплатци са използвани правилно.

И не на последно място, Сметната палата информира гражданите за резултатите от своята работа чрез доклади по особено актуални въпроси.